Vedtægter

Vedtægter

 

Indhold:

§1 – Formål

§2 – Medlemsret

§3 – Ledelse

§4 – Generalforsamling

§5 – Bestyrelsens kompetencer

§6 – Vedtægtsændring

§7 – Foreningens opløsning


 

§1 – Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser af fælles karakter.


 

§2 – Medlemsret

Som medlem kan optages grundejere i sommerhusområdet. Der kan kun optages 1 medlem pr. ejerskab, uanset om dette består af en eller flere ejendomme. Medlemsretten kan ikke overdrages til andre ved fuldmagt. Medlemskabet bortfalder, såfremt kontingent til foreningen ikke er betalt senest 4 måneder efter forfaldstidspunktet.


 

§3 – Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden vælges særskilt. Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer foretages for 2 medlemmer på skift hvert år. På den årlige generalforsamling vælges endvidere 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet.


 

§4 – Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj eller juni måned. Indkaldelsen sker ved personlig meddelelse pr. e-mail, og ved annoncering på hjemmesiden, senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, undtagen beslutninger i hændehold til §6 og §7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1/5 af medlemmerne har fremsat skriftlig anmodning herom, eller når bestyrelsen finder det påkrævet. Indvarslingen sker som ved ordinær generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (periode 1/4-31/3). Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
  4. Behandling af forslag skal være formanden i hænde senest 1.april.
  5. Valg i henhold til §3
  6. Eventuelt

 

§5 – Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsen leder foreningens anliggender og træffer beslutning om afholdelse af udgifter ved foreningens virksomhed samt sørger for opkrævning af kontingent.


 

§6 – Vedtægtsændring

Beslutninger om vedtægtsændringer kan træffes på den ordinære generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Såfremt dette stemmetal ikke opnås, og såfremt et forslag om vedtægtsændring opretholdes, kan beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling.


 

§7 – Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og halvdelen af de fremmødte stemmer derfor. Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede, kan en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt i løbet af 14 dage og afholdt senest 1 måned derefter, ved almindelig stemmeflerhed opløse foreningen. Ved en eventuel opløsning af foreningen anvendes dens midler til velgørende formål efter generalforsamlingens bestemmelse.


 

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. maj 2017