Ordensregler

ORDENSREGLEMENT

 

Grundejerforeningen for sommerhusområdet Vejlby Fed henstiller:

 

1. AT du begrænser kørehastigheden i sommerhusområdet til 20 km/t – af hensyn til børn, støvgener mv.

2. AT du i sommerperioden (1/5 – 1/9) ikke parkerer på vejene eller i græsrabatten – for at holde vejene fri til nødvendig redningskørsel.

3. AT du vedligeholder vej og beplantning mod vej ud for egen parcel. Placering af grusstakke til vedligeholdelse af veje finder du på grundejerforeningens hjemmeside, www.vejlbyfed.net.

4. AT du overholder forpligtelsen til at ren- og vedligeholder dræn/grøft ud for egen parcel, så vandet uhindret kan ledes bort.

5. AT du af hensyn til naboerne ikke slår græs eller på anden måde støjer kl. 12.00 – 14.00 og efter kl. 18.30 i perioden 1/5 – 1/9.

6. AT du ikke bruger round up eller andre miljøgifte på offentlige arealer.

7. AT du overholder gældende forbud mod at lægge affald på strandarealer.

8. AT du overholder loven om at hunde skal føres i snor på offentlige arealer i perioden 1/4 – 30/9, og at du medbringer pose til hundens efterladenskaber.

9. AT du overholder gældende forbud mod ridning på stranden i perioden 1/6 – 30/9.

Affald skal lægges i de autoriserede affaldsbeholdere, som normalt tømmes hver 14. dag (se grundejerforeningens hjemmeside: www.vejlbyfed.net)

/Bestyrelsen

 

Siedlungsordnung

 

des Grundeigentümervereins der Ferienhaussiedlung Vejlby Fed:

 

1. das Sie die Fahrgeschwindigkeit in der Ferienhaussiedlung auf 20 km / h – wegen Kinder, Staub usw. begrenzen.

2. das Sie im Sommer (1/5 – 1/9) nicht auf der Straßen oder Gras Rabatten parken, um die Straßen für erforderlichen Rettungsdienste frei zu halten.

3. das Sie Straße und Pflanzung auf dem Weg zu ihrem eigenen Grundstück halten. Platzierung von Kies für Straßeninstandhaltung finden Sie auf der Grundbesitzer Webseite: www.vejlbyfed.dk

4. das Sie Entwässerung / Graben zum eigene Grundstück Reinigen und Plegen, so das das Wasser ungehindert fließen kann.

5. das Sie Rücksicht auf die Nachbarn nehmen und nicht im Zeitraum von 12.00 bis 14.00 Uhr und nach 18.30 vom 1/5 – 1/9 kein Rasen mähen oder Lärm machen.

6. das Sie kein Round Up oder andre Schadstoffe in den öffentlichen Bereichen benutzen.

7.das Sie entsprechend dem aktuellen Verbot kein Abfall an Stränden werfen.

8. das Sie das Gesetz erfüllen ,das Hunde im Zeitraum 1/4-30/9 in öffentlichen Bereichen an der Leine gehalten werden müssen, und das Sie einen Beutel für Hundekot mitbringen.

9. das Sie das Verbot von reiten mit Pferden am Strand im Zeitraum 1/6-30/9 einhalten.
Abfälle müssen in den zugelassenen Abfallbehälter plaziert werden. Die Behälter werden jede 2. Woche geleert. Siehe Grundbesitzer Webseite: www.vejlbyfed.net

 

Rules and regulations

 

The Homeowners Association for the summer cottage area Vejlby Fed requests:

 

1. THAT your driving speed in the cottage area is limited to 20 km / h – out of consideration for children at play, dust nuisances, etc.

2. THAT you in the summer season (1/5 – 1/9) do not park on the roads or the roadside – to ensure the provision of clear access by emergency vehicles.

3. THAT you maintain the road and planting adjacent to your property. To locate the placement of gravel piles for road maintenance please go to: http://www.vejlbyfed.net

4. THAT you clean and maintain the drains/ditches adjacent to your property, to allow unrestricted drain flow of water.

5. THAT you out of consideration for the neighbours do not cut the grass or perform any noisy activities between 12:00 and 14:00 and after 18:30 in the summer season (1/5 – 1/9).

6. THAT you do not use Round Up or other pollutants in public areas.

7. THAT you respect the current rules against littering on beach areas.

8. THAT you comply with the law that dogs must be kept on a leash in public areas during the period of 1/4 – 30/9, and that you carry with you a bag for dog droppings.

9. THAT you comply with current rules against horse riding on the beach during the period 1/6 – 30/9.
Waste must be placed in approved/authorized waste containers, which are usually emptied every 14th day (see the Homeowners website: www.vejlbyfed.net)